Algemene voorwaarden

Hier vind u de algemene voorwaarden voor Digital Climax , Delphine adriaensstraat13, 2275 Lille met webadres: digital-climax.be

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIGITAL CLIMAX (VERSIE 04/08/2023)

 1. Algemeen deel
 2. Definities
 • Algemene Voorwaarden: de voorliggende algemene voorwaarden.

 

 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

 

 • Bestelbon: het bestelformulier van Digital Climax met daarop de Bijzondere Voorwaarden, al dan niet als aanvaarde offerte.

 

 • Bijzondere Voorwaarden: de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst tussen Digital Climax en de Klant met opgave van o.m. de specifiek door Digital Climax te leveren Diensten, de Prijs en de leveringstermijn, zoals bepaald in de Bestelbon.

 

 • CMS: content management systeem, d.i. software waarmee de inhoud (waaronder teksten, afbeeldingen) van bvb. een Website kan worden aangepast.

 

 • Content Marketing: creatie van inhoud voor Online Advertising, teksten voor blogs, e-books, posts op sociale media en geautomatiseerde e-mails al dan niet met gebruik van CMS.

 

 • Creatie: elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, verbetering, wijziging, technologie, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, (waarde)strategie, software(tool) of computerprogramma, embedded software, firmware, applicatie, onderdelen van software, softwarecode (doelcode en broncode), voorbereidend materiaal, add-on(s), extensie, functionaliteit, functie, Dienst, update, data, bewerking, interface (API), tekening, schets, plan, ontwerp, vormgeving, teken, logo, branding, grafische elementen, look & feel, marketingmateriaal, websites, tekst(en), video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), foto’s, enige andere content of informatie dan wel eender welke intellectuele prestatie van of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook.

 

 • Diensten: de door Digital Climax aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten zoals nader beschreven in de Bijzondere Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IT-diensten zoals Webdesign, Webshops en Webapplicaties, Online Advertising, Content Marketing, SEO-Optimalisatie, hosting- en onderhoudsdiensten.

 

 • Hosting: het plaatsen van een Website, Webshop en/of Webapplicatie op een al dan niet cloud-based server verbonden met het internet, waardoor Website, Webshop resp. Webapplicatie via het internet toegankelijk is.

 

 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.

 

 • Klant: de onderneming die gebruik maakt van de Diensten.

 

 • Digital Climax : Digital Climax BV, handel drijvende onder de handelsnamen “Digital Climax”, met zetel te 2275 Lille, Delphine Adriaensstraat 13, met ondernemingsnummer 0800.762.120, met telefoonnummer +32.476.24.71.35 en met e-mailadres info@digital-climax.be.

 

 • Online Advertising: dienstverlening m.b.t. uitwerking en implementatie van online advertenties via Google Ads en sociale media, onder de vorm van analyse, uitwerking van strategie, Content Marketing, mappen van doelgroepen, instellen van Google Analytics, opzetten van Facebook Pixel, wekelijkse opvolging, wekelijkse optimalisatie, maandelijkse rapportage en support.

 

 • Overeenkomst: de tussen Digital Climax en de Klant afgesloten overeenkomst(en), met inbegrip van de Bijzondere Voorwaarden, de versie van de Algemene Voorwaarden zoals gevoegd bij de offerte en/of Bestelbon, en door beide partijen overeengekomen bijlagen bij voormelde Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

 

 • Overmacht: Elke gebeurtenis of omstandigheid die een Partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen, indien en voor zover de door de belemmering getroffen Partij bewijst (a) dat deze belemmering buiten haar redelijke controle ligt; (b) dat zij redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst; en (c) dat de gevolgen van de belemmering redelijkerwijs niet hadden kunnen worden vermeden of overwonnen door de getroffen Partij. Wanneer een Partij bij de Overeenkomst een of meer van haar contractuele verplichtingen niet nakomt omdat een derde die zij heeft aangesteld om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, in gebreke blijft, kan de betreffende Partij bij de Overeenkomst zich slechts op Overmacht beroepen voor zover aan de bovengenoemde vereisten in deze definitie van Overmacht zowel voor de Partij bij de Overeenkomst als voor de derde is voldaan. Behoudens tegenbewijs worden de volgende gebeurtenissen of omstandigheden die gevolgen hebben voor een Partij geacht te voldoen aan de vereisten (a) en (b) hierboven in deze definitie van Overmacht, en hoeft de getroffen Partij alleen te bewijzen dat aan vereiste (c) is voldaan: (1) oorlog (verklaard of niet), vijandelijkheden, invasie, bezetting, militaire mobilisatie; (2) burgeroorlog, oproer, rebellie, revolutie, militaire of usurperende macht, opstand, daad van terrorisme, sabotage of piraterij; (3) valuta- en handelsbeperkingen, embargo; (4) rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad, onteigening, inbeslagneming van werken en/of activa door de overheid, nationalisatie; (5) epidemie; (6) natuurramp of extreme natuurverschijnselen (bvb. aardbeving); (7) explosie, brand, langdurige uitval van energie-, vervoers-, telecommunicatie- en informatiesystemen; 8) staking of lock-out.

 

 • Partij: Digital Climax en/of (al naargelang het geval) de Klant.

 

 • Prijs: de prijs voor de Diensten, zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 • SEO-Dienstverlening: Diensverlening m.b.t. search engine optimization, m.n. de dienstverlening die tot doel heeft de Website van de Klant te verhogen in het kader van zoekresultaten van zoekmotoren (bvb. Google), onder de vorm van o.m. een audit (bvb. via zoekwoorden onderzoek, concurrentie analyse), analyse, (technische) ondersteuning (bvb. via Website optimalisatie, redactie van SEO-geoptimaliseerde teksten (bvb. o.v.v. Content Marketing), linkbuilding) en opvolging.

 

 • Update: elke foutcorrectie (bug fixing) en/of elke beperkte release, wijziging, aanpassing, revisie of verbetering, zodat een specifieke toepassing (bvb. Website, Webshop) functioneel en state of the art blijft).

 

 • Upgrade: elke grote release, nieuwe versie, wijziging of verbetering (met inbegrip van nieuwe functies die worden toegevoegd naast eventuele foutencorrecties en verbetering van de bestaande werking en functionaliteit).

 

 • Webapplicatie: een softwareprogramma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd, bestaande uit één of meerdere scripts die gebruikmaken van dezelfde brongegevens, die zich mogelijks in een databank bevinden, op een webserver.

 

 • Webdesign: design en ontwikkeling van Websites.

 

 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, inclusief eventuele bijhorende audiovisuele digitale mediabestanden, scripts en databases.

 

 • Webshop: een webportaal, onderdeel van een Website, voor online aankopen en betalingen van goederen en diensten.

 

 • Werkdag: elke dag, behalve zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen, tussen 9u en 17u.

 

 

 1. Overeenkomst, toepasselijkheid en interpretatie

 

 • Behoudens bewijs van het tegendeel, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden, en de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden uit te sluiten. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van Digital Climax (https://www.digital-climax.be/algemene-voorwaarden/).

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn, onverminderd specifieke afwijkende bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, van toepassing op alle Diensten geleverd door Digital Climax aan de Klant. Zij maken een onderdeel uit van elk voorstel of aanbod tot contracteren van Digital Climax ; elk voorstel of aanbod tot contracteren van Digital Climax vormt, van zodra aanvaard door beide Partijen, de Bijzondere Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bijzondere Voorwaarden de Overeenkomst met de Klant.

 

 • Elk voorstel of aanbod tot contracteren van Digital Climax heeft een geldigheidsduur van 60 dagen, behoudens andersluidende schriftelijke vermelding door Digital Climax .

 

 • Digital Climax heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen; elke wijziging zal uiterlijk 30 dagen voor inwerkingtreding ter kennis worden gebracht van de Klant; indien de Klant niet binnen 15 dagen na voormelde kennisgeving per e-mail via info@digital-climax.be bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden, zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden automatisch in werking treden en toepasselijk worden op de lopende Overeenkomsten. Indien de Klant binnen voormelde termijn wel bezwaar maakt per e-mail via info@digital-climax.be dan blijven de oude Algemene Voorwaarden in de verhouding met de betreffende Klant van toepassing.

 

 • De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop Digital Climax en/of de Klant beroep doet (al dan niet in onderaanneming).

 

 • Een verwijzing naar een Artikel of een Bijlage is een verwijzing naar een overweging, artikel of bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepaling.

 

 • Alle Bijlagen maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de Bijlagen, zullen de bepalingen van de Bijlagen primeren.

 

 • In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit algemeen deel van deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden primeren.

 

 • Titels werden enkel ingevoerd ter verduidelijking en beïnvloeden de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden niet.

 

 • Woorden en uitdrukkingen in het enkelvoud worden geacht het meervoud te omvatten en omgekeerd, voor zover de context dat vereist. Zelfstandige naamwoorden worden geacht de werkwoorden te omvatten en omgekeerd, voor zover de context dat vereist.

 

 • Termen zoals “waaronder”, “m.i.v.”, “inclusief”, “bvb.”, “enz.”, “o.m.” houden een niet‑limitatieve opsomming in. Termen zoals “i.h.b.”, “m.b.”, “m.n.”, “d.i.”, “e.” houden een precisering in.

 

 

 1. Diensten

 

 • Digital Climax zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de verbintenissen van Digital Climax inspanningsverbintenissen.

 

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Digital Climax meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief.

 

 • Digital Climax is gerechtigd de Overeenkomst zo nodig in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen aan de Klant.

 

 • Digital Climax heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers, partners of dienstverleners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gebracht.

 

 • De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke voor de aanvang van de Diensten aan Digital Climax moeten worden voorgelegd. De Klant is gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoedingen of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen steeds en integraal ten laste van de Klant.

 

 • De Klant is ertoe gehouden gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst te beschikken over een voldoende adequate en recente soft- en hardware (o.a. besturingsprogramma’s) enerzijds en een voldoende adequate en recente antivirus-, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen, netwerken en internetverbindingen anderzijds. Bij ontstentenis hieraan erkent de Klant dat de Diensten van Digital Climax verstoord kunnen worden, zonder dat Digital Climax hiervoor enige vergoeding verschuldigd is ten aanzien van de Klant.

 

 • De Klant is ertoe gehouden Digital Climax alle informatie te bezorgen en de nodige medewerking te verlenen teneinde Digital Climax in staat te stellen de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken en risico’s te vermijden of in te perken. Indien de Diensten uitgevoerd moeten worden op de locatie of vestiging van de Klant, zal de Klant kosteloos zorg dragen voor alle nodige infrastructuur (bv. internet en telefonie) en beschikbaarheid van middelen en resources (bv. bijstand van personeel) om de Diensten uit te voeren. Elke vertraging veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) of (hard- en/of software)infrastructuur door de Klant of derden, valt buiten de verantwoordelijkheid van Digital Climax . Digital Climax is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zouden lijden. In voorkomend geval is Digital Climax gerechtigd de uitvoering van haar prestaties op te schorten, de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de Klant en/of een bijkomende vergoeding aan de Klant in rekening te brengen volgens de alsdan geldende tarieven van Digital Climax.

 

 • Alle aanvragen tot wijziging van de Overeenkomst, de Diensten en/of meerwerken dient de Klant schriftelijk te richten aan Digital Climax . Alle door de Klant aangevraagde dergelijke wijzigingen, alsook de vaststelling van de vergoeding en/of prijs daarvan, vereisen steeds het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als Digital Climax en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bvb. door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door Digital Climax .

 

 • Digital Climax verbindt zich ertoe kleine gebreken (bvb. spellingfouten, onscherpe foto’s, kleine technische fouten) binnen een termijn van 1 maand na oplevering van de Diensten kosteloos aan te passen.

 

 

 1. Prijzen, facturatie en betaling

 

 • Alle door Digital Climax gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die integraal ten laste van de Klant zijn.

 

 • De Klant aanvaardt dat hij elektronische facturen ontvangt van Digital Climax .

 

 • Indien er op basis van objectieve omstandigheden een gegronde vrees bestaat dat de Klant zijn contractuele verplichtingen t.a.v. Digital Climax niet zal respecteren, heeft Digital Climax steeds het recht om van de Klant een of meerdere voorschotten, volledige vooruitbetaling, de ondertekening van een vooruit- of afbetalingsplan, het verschaffen van bijkomende informatie of het stellen van aanvullende zekerheden te eisen alvorens over te gaan tot levering van de Producten of Diensten. Dergelijke objectieve omstandigheden worden o.m. gevormd door de financiële toestand van de Klant, bvb. door verslechtering ervan tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering, zoals die, al dan niet volgens inschatting van de kredietverzekeraar van Digital Climax , o.m. blijkt uit uitgifte van een cheque zonder dekking, protest van een wissel, beslag, ontbinding, vereffening, collectieve schuldenregeling, faillissement, vervulling van de voorwaarden voor de alarmbelprocedure, negatief eigen vermogen, verliezen, betalingsachterstand, sluiting van de winkel, schulden t.a.v. overheden, verstekvonnissen, negatieve kredietbeoordeling (bvb. verlies van kredietlimiet door de kredietverzekeraar van Digital Climax ), ongeacht of deze betrekking hebben op de contractuele relatie t.a.v. Digital Climax dan wel t.a.v. derden. Het afhankelijk stellen van de levering van de betaling van een voorschot, van volledige vooruitbetaling, van de ondertekening van een vooruit- of afbetalingsplan, van de verschaffing van bijkomende informatie of van het stellen van andere aanvullende zekerheden, doet in hoofde van de Klant geen enkel (vorderings)recht ontstaan. Indien de Klant weigert de in voormelde zin opgesomde garanties te bieden binnen een termijn van 15 dagen na verzoek daartoe door Digital Climax , heeft Digital Climax het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de Klant en om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te eisen zoals bepaald in Artikel I.5.5.

 

 • Eventuele wijzigingen aan de Diensten, met inbegrip van bv. gewijzigde functionaliteiten of bijkomende functionaliteiten in de te ontwikkelen Website, Webapplicatie en/of Webshop, of andere door de Klant verzochte meerwerken of bijkomende werkzaamheden (m.i.v. Updates en Upgrades) en de hieruit voortvloeiende kosten dan wel enige bijkomende kosten ten gevolge van het niet‑nakomen door de Klant van met Digital Climax gemaakte afspraken, zijn integraal ten laste van de Klant en zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven bepaald in de Overeenkomst, onverminderd de bepalingen van een eventueel met de Klant afgesloten Onderhoudsovereenkomst.

 

 • Behoudens schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd andersluidende bepalingen in de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden, dienen alle facturen van Digital Climax binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald.

 

 • Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Digital Climax van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet gelijk aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 100,-, en dit telkens onverminderd het recht van Digital Climax een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

 • Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.

 

 • Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht.

 

 • Digital Climax heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men).

 

 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Climax , is compensatie door de Klant niet toegelaten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant overeenkomstig Artikel I.12.

 

 • Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen 10 kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van Digital Climax , met de reden(en) van protest.

 

 • Ingeval de leveranciers van Digital Climax hun prijzen t.o.v. Digital Climax verhogen (bvb. providers van softwaretools, Hostingproviders, etc.), heeft Digital Climax het recht om deze prijsverhoging onverkort door te rekenen aan de Klant. Prijzen kunnen ook steeds in onderling akkoord worden gewijzigd.

 

 • Onverminderd Artikel I.4.12 heeft Digital Climax het recht om haar prijzen op elk ogenblik ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van Digital Climax kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule:

 

P = P° [a x (S/S°) + b]

 

P = de herziene prijs,

P° = de prijs zoals initieel vastgesteld,

S=het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index [PC Agoria Digital 227]),

S°=het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van deze overeenkomst (index Agoria Digital PC 227]),

 

In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hierna opgegeven vaste waarden: a=0,8; b=0,20.

 

Indien toepassing van deze prijsherzieningsclausule zou leiden tot een daling van de prijzen, vindt de prijsherziening geen toepassing en blijven de alsdan geldende prijzen van toepassing.

 

 

 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst – wanprestaties

 

 • De Overeenkomst kan een aflopende overeenkomst zijn beperkt tot één of meerdere bepaalde Diensten. De Overeenkomst kan ook worden aangegaan (i) ofwel voor onbepaalde duur in welk geval elk van de partijen de Overeenkomst kan beëindigen per aangetekende brief mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1; (ii) ofwel voor een bepaalde duur waarbij de Overeenkomst na het verstrijken van voormelde duurtijd automatisch en van rechtswege wordt voortgezet voor onbepaalde duurtijd, tenzij een van de Partijen uiterlijk 1 maand voor het vestrijken van de voorziende einddatum de Overeenkomst heeft opgezegd per aangetekend schrijven. Na het verstrijken van de bepaalde duurtijd hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst op elk ogenblik per aangetekend schrijven op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg is gegeven.

 

 • De kennisgeving van de opzegging geschiedt steeds per aangetekende brief waarin het begin en het einde van de opzeggingstermijn wordt aangegeven. Voormelde aangetekende brief heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

 

 • Voor het geval de Klant te kort komt in de nakoming van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot laattijdige betaling van de facturatie, zal Digital Climax de Klant schriftelijk of per e‑mail in gebreke stellen, met het verzoek de contractuele verbintenissen na te komen binnen een remedietermijn van 15 kalenderdagen na datum van de aangetekende brief, met de melding dat zij bij niet nakoming van de contractuele verbintenissen binnen voormelde termijn, gebruik zal maken van haar recht elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten. Voor het geval de Klant na voormelde termijn alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft Digital Climax het recht om elke verdere prestatie onder de Overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling op te schorten (met inbegrip van het onderbreken van elke Dienst, inclusief eventuele hostingdiensten). In voorkomend geval is Digital Climax op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (bedrijfs)gegevens, onmogelijkheid voor de Klant om toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten en/of gegevens, verlies aan bedrijfswinst etc.).

 

 • Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft Digital Climax bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. Digital Climax kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig Artikel I.5.4 indien Digital Climax de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

 

 • In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Digital Climax lastens de Klant overeenkomstig Artikel I.5.4, heeft Digital Climax het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant. Indien het om een aflopende opdracht gaat (en geen duurovereenkomst), dan bedraagt de schadevergoeding 50% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten, onverminderd het recht van Digital Climax op vergoeding van alle reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten, en onverminderd het recht van Digital Climax op aanvullende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. Indien het om een duurovereenkomst van onbepaalde duurtijd gaat, dan is de schadevergoeding gelijk aan 6 maanden schadevergoeding gebaseerd op het gemiddelde van de vergoedingen gefactureerd door Digital Climax aan de Klant tijdens het jaar voorafgaand aan de ontbinding of, indien de Overeenkomst minder dan een jaar heeft geduurd, op het gemiddelde van de vergoedingen gefactureerd door Digital Climax aan de Klant tijdens de periode voorafgaand aan de ontbinding, onverminderd het recht van Digital Climax op vergoeding van alle reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten, en onverminderd het recht van Digital Climax op aanvullende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. Indien het om een duurovereenkomst van bepaalde duurtijd gaat, dan is de schadevergoeding gelijk aan 50% van de overeengekomen vergoeding tot aan de eerstvolgende verjaardag van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Digital Climax op vergoeding van alle reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten, en onverminderd het recht van Digital Climax op aanvullende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

 

 • Digital Climax kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant indien de Klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Klant. In voorkomend geval worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

 

 • De Overeenkomst eindigt indien een situatie van Overmacht langer dan 90 dagen aanhoudt. In voorkomend geval heeft Digital Climax recht op vergoeding voor alle reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten.

 

 • Indien de Overeenkomst met de Klant meerdere bijzondere overeenkomsten omvat (bvb. Webdesign enerzijds en SEO-Dienstverlening anderzijds) heeft de opzeg m.b.t. een bijzondere overeenkomst niet tot het gevolg dat de volledige Overeenkomst wordt opgezegd, tenzij de kennisgeving van de opzeg uitdrukkelijk de opzeg van de volledige Overeenkomst tot doel heeft.

 

 

 1. Klachten – aansprakelijkheid – Overmacht

 

 • Elke klacht betreffende (de uitvoering van de) Diensten dient uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na levering, uitvoering of facturatie dan wel na vaststelling van eventuele schade behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Digital Climax , bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.

 

 • Voor Diensten geleverd door derden (bvb. Meta, Google) gelden de aansprakelijkheidsbepalingen van deze derden rechtstreeks t.a.v. de Klant, onverminderd aanvullende bepalingen in het voordeel van Digital Climax in deze Algemene Voorwaarden.

 

 • Klachten zoals bedoeld in huidig Artikel I.6 schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.

 

 • Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van een Dienst op te schorten of te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

 

 • Het recht op schadevergoeding jegens Digital Climax vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan Digital Climax met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

 

 • Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of daarmee gelijk te stellen zware fout van haarzelf of van haar aangestelden, is Digital Climax op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot economische schade (bv. winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van algemene kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden enz. of enige andere vorm van economische schade), immateriële schade (bv. reputatieschade) en schade aan producten van derden (bvb. computerprogramma’s van derden).

 

 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van Digital Climax jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van Digital Climax werd uitbetaald, of bij ontstentenis daaraan, het bedrag gelijk aan de vergoedingen van 1 kalenderjaar die door Digital Climax in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen van de Klant voor de uitvoering van de Diensten, of, indien de Overeenkomst korter heeft geduurd dan 1 kalenderjaren, gelijk aan de door Digital Climax in het kader van de Overeenkomst van de Klant ontvangen betalingen voor de uitvoering van de Diensten.

 

 • Digital Climax is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is Overmacht. In geval van Overmacht heeft de Klant ten laste van Digital Climax geen enkel recht op schadevergoeding, uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Digital Climax enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is, onverminderd Artikel I.5.7. Bijkomende kosten als gevolg hiervan zijn steeds en integraal voor rekening van de Klant.

 

 • Digital Climax kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.

 

 • Digital Climax garandeert geen specifiek resultaat in het kader van de Diensten. Digital Climax garandeert niet dat het voorwerp van haar Diensten voldoet aan de prestatie-eisen van de Klant of dat het voorwerp van de Diensten zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de Klant. Digital Climax garandeert niet de geschiktheid voor een bepaald doel.

 

 • De Klant is ertoe gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde zijn schade te beperken.

 

 • De Klant is ertoe gehouden Digital Climax schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle rechten, vorderingen en aanspraken lastens Digital Climax als gevolg van (i) de niet-nakoming of schending door de Klant van enige om hem rustende verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, en/of van (ii) enige vordering van welke aard dan ook ingesteld door een derde die schade van welke aard ook kan lijden als gevolg van de activiteiten van de Klant m.b.t. het gebruik door de Klant van de Diensten van Digital Climax .

 

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

 

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op elke Creatie tot stand gebracht en/of ontwikkeld door Digital Climax in het kader van de Overeenkomst, zijn de exclusieve eigendom van Digital Climax of een tot de Digital Climax-groep behorende onderneming of verbonden vennootschap, onverminderd Artikel I.7.2. Onverminderd Artikels I.7.2 en I.7.3, kan geen enkele bepaling in de Overeenkomst worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Climax aan de Klant.

 

 • Onverminderd de Artikels I.7.3 en I.7.4 verleent Digital Climax de Klant een beperkt, niet overdraagbaar gebruiksrecht op de Creaties van Digital Climax in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst m.o.o. gebruik door de Klant voor marketingdoeleinden in het kader van zijn Onderneming.

 

 • Digital Climax draagt alle auteursrechten op haar Creaties van uiterlijke vormgeving van Webdesign, Webshops en Webapplicaties (inclusief de door haar geschreven originele teksten op de Websites, Webshops en Webapplicaties die Digital Climax heeft gecreëerd) over aan de Klant na integrale betaling door de Klant van de volledige prijs voor de betreffende Diensten zoals bepaald in Artikel II.1. Digital Climax draagt alle auteursrechten op haar Creaties van uiterlijke vormgeving en van originele door haar geschreven teksten in het kader van Content Marketing over aan de Klant na integrale betaling door de Klant van de set-upvergoeding en een vergoeding gelijk aan drie maanden vergoeding zoals bepaald in Artikel IV.1.1. Dit Artikel I.7.3 laat het recht van Digital Climax overeenkomstig Artikel I.7.4 onverlet. Dit Artikel I.7.3 heeft geen betrekking op eventuele softwarerechten van Digital Climax .

 

 • Op de overeenkomstig Artikel I.7.3 overgedragen auteursrechten verleent de Klant aan Digital Climax een eeuwigdurende, kosteloze, onbeperkte, wereldwijde en overdraagbare licentie om de betreffende uiterlijke vormgeving en teksten te gebruiken voor andere projecten van Digital Climax .

 

 • Het is de Klant niet toegestaan enig aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Climax te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

 • Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Digital Climax of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.

 

 • De Klant garandeert dat hij gerechtigd is de software, diensten en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de Diensten, te gebruiken of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de Klant Digital Climax integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.

 

 

 1. Vertrouwelijkheid, beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

 

 • Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, moet strikt vertrouwelijk behandeld worden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst noch op enigerlei wijze worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven. Voormelde geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als gedurende een periode van 5 jaar na beëindiging van de Overeenkomst. De Klant garandeert, voor zoveel als nodig bij sterkmaking, dat voormelde verplichting zal worden nageleefd door haar bestuurders, werknemers, aangestelden, agenten, consultants of andere vertegenwoordigers. Het voorgaande laat het recht van Digital Climax onverlet om de technische know-how die zij verwerft in het kader van de Overeenkomst te gebruiken voor andere Diensten voor andere Klanten. Dit Artikel I.8.1 laat Artikel I.8.4 onverlet.

 

 • De Klant zal, onverminderd Artikel I.10.3 hieronder en zijn verplichtingen onder de AVG, de nodige maatregelen nemen teneinde de vertrouwelijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde bekendmaking aan derden of aangestelden, onderaannemers of personeel die geen geautoriseerde toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie.

 

 • Digital Climax en de Klant zijn ertoe gehouden de toepasselijke wettelijke bepalingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de AVG en uit hoofde van elke andere toepasselijke wetgeving te respecteren. De Klant aanvaardt de toepassing van de privacy policy van Digital Climax via https://www.digital-climax.be/privacy/. De Klant is ertoe gehouden Digital Climax schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle rechten, vorderingen en aanspraken lastens Digital Climax als gevolg van overtreding door de Klant van voormelde toepasselijke wettelijke bepalingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Partijen, heeft Digital Climax het recht om op de Website van de Klant die Digital Climax heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een referentie naar Digital Climax en haar website te plaatsen.

 

 • Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Partijen, heeft Digital Climax het recht om op haar eigen Website een verwijzing naar de Klant te plaatsen, bvb. onder de vorm van een klantenreferentie of gerealiseerd project.

 

 

 1. Niet-afwerving

 

 • De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Climax , rechtstreeks noch onrechtstreeks, (a) een werknemer van Digital Climax ertoe bewegen of trachten ertoe te bewegen om zijn of haar dienstverband met Digital Climax te beëindigen, (b) een werknemer van Digital Climax of een persoon die een werknemer van Digital Climax was, in dienst nemen of anderszins als onafhankelijke contractant of in enige andere hoedanigheid in dienst nemen, en (c) een persoon die een consultancy- of soortgelijke overeenkomst met Digital Climax heeft, ertoe aanzetten of trachten te bewegen zijn of haar functie te verlaten of zijn of haar overeenkomst te beëindigen.

 

 • Het verbod zoals bepaald in Artikel I.9.1 is beperkt tot samenwerking door Digital Climax met een persoon, voorwerp van Artikel I.9.1, in België.

 

 • In geval van schending van Artikel I.9.1, heeft Digital Climax van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een schadevergoeding gelijk aan 2x de bruto jaarvergoeding van het jaar voorafgaand aan de inbreuk (indien het om een werknemer ging) of 2x de vergoeding betaald over een periode van een jaar voorafgaand aan de inbreuk (indien het om een zelfstandige medewerker ging) van de afgeworven werknemer resp. zelfstandige medewerker, onverminderd het recht van Digital Climax op een aanvullende vergoeding zo daartoe grond bestaat. Indien de betreffende werknemer resp. zelfstandige medewerker minder dan 1 jaar voor de inbreuk in dienst was van resp. werkte voor Digital Climax wordt de betaalde vergoeding geprotateerd naar een jaarvergoeding.

 

 

 1. Inhoud van de door Digital Climax ontwikkelde Creaties

 

 • De Klant is ertoe gehouden om de Creaties van Digital Climax uitsluitend voor legitieme doeleinden te gebruiken.

 

 • Het is de Klant niet toegestaan de Creaties van Digital Climax , i.h.b. Websites, Webshops en Webapplicaties ontwikkeld door Digital Climax , te gebruiken voor discriminerende, intolerante, haatzaaiende, ophitsende, pornografische, pedofiele, terroristische doeleinden, bvb. onder de vorm van boodschappen en afbeeldingen met dergelijke strekking of onder de vorm van hyperlinks of referenties naar Websites met dergelijke inhoud.

 

 • Het is de Klant niet toegestaan de door Digital Climax ontwikkelde Websites, Webshops en Webapplicaties te gebruiken voor de promotie, de verspreiding en de verkoop van illegale goederen en diensten, bvb. drugs, verboden medicijnen en verboden wapens.

 

 

 1. Varia

 

 • De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechter heeft de bevoegdheid om de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zodanig aan te passen dat deze geldig en afdwingbaar wordt en tegelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.

 

 • De Klant garandeert, voor zoveel als nodig bij sterkmaking, de bepalingen uit de Overeenkomst te doen respecteren door zijn vertegenwoordigers en/of aangestelden.

 

 • De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van Digital Climax . Digital Climax daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door Digital Climax , waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.

 

 • Behoudens specifieke andersluidende bepalingen, worden alle kennisgevingen in het kader van de Overeenkomst gericht aan het e-mailadres van Digital Climax enerzijds en aan het e-mailadres van de Klant zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden anderzijds.

 

 • De Klant aanvaardt dat de Overeenkomst elektronisch kan worden ondertekend
  overeenkomstig de geldende Europese en Belgische regelgeving, in het bijzonder Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 en de Belgische wet van 21 juli 2016. Elk van de Partijen erkent, aanvaardt en besluit (i) dat de elektronische handtekening die zij aan deze akte hecht dezelfde juridische waarde heeft als haar handgeschreven handtekening, (ii) dat de technische middelen die in het kader van deze handtekening zijn geïmplementeerd een definitieve datum aan deze akte toekennen en (iii) dat het handtekeningproces dat door de Partijen wordt gebruikt om deze akte elektronisch te ondertekenen, elk van hen in staat stelt om over een kopie van deze akte op een duurzame drager te beschikken of om er toegang toe te hebben.

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

 • De Overeenkomst (m.i.v. de Algemene Voorwaarden) is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

 

 • Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst (m.i.v. de Algemene Voorwaarden).

 

 1. Bijzonder deel: Webdesign, design van Webapplicaties en design van Webshops
 2. Facturatie en betaling

 

 • De prijs voor het Webdesign, het design van Webapplicaties en het design van Webshops zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden is betaalbaar als volgt (tegen ontvangst van de betreffende factuur):

 

 1. 50% van de overeengekomen prijs binnen 8 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

 

 1. 25% bij oplevering van de eerste versie van de Website, Webapplicatie q. Webshop.

 

 1. Het saldo bij oplevering van de finale versie van de Website, Webapplicatie q. Webshop.

 

 • Indien de Klant, ondanks verzoek van Digital Climax aan de Klant per e-mail, nalaat ontwerpversies van Website, Webapplicatie q. Webshop goed te keuren (overeenkomstig Artikel II.2.2), waardoor de afwerking en de oplevering van de finale versies ervan worden verhinderd, heeft Digital Climax het recht om het saldo te factureren aan de Klant.

 

 1. Oplevering

 

 • Digital Climax levert de ontwerpversies van de Website, Webapplicatie q. Webshop op via een beveiligde verbinding naar een lokale server waarop de betreffende ontwerpversies worden gehost.

 

 • Na oplevering van de elke ontwerpversie van de Website, Webapplicatie q. Webshop is de Klant ertoe gehouden zijn eventuele redelijke opmerkingen op de betreffende versie binnen 15 kalenderdagen na oplevering per e-mail ter kennis te brengen van Digital Climax . Indien de Klant geen opmerkingen overmaakt binnen voormelde termijn van 15 kalenderdagen, wordt de Klant geacht in te stemmen met de betreffende ontwerpversie. De finale versie van Website, Webapplicatie c.q. Webshop wordt slechts online gezet na finale goedkeuring door de Klant.

 

 • Digital Climax verbindt zich ertoe na oplevering van de finale versie van de Website, Webapplicatie q. Webshop eventuele kleine gebreken (bvb. spellingfouten, onscherpe foto’s, kleine technische fouten) aan te passen overeenkomstig Artikel I.3.9.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Digital Climax levert de Website, Webshop en Webapplicatie “as is”.

 

 • Digital Climax kan niet garanderen dat de Website, Webshop q. Webapplicatie volledig vrij is van bugs en/of fouten.

 

 • Digital Climax is niet aansprakelijk voor de diensten en toepassingen van derden waarmee de Website, de Webshop en/of de Webapplicatie verbonden zijn, noch voor de door derden ter beschikking gestelde plug-ins voor de verbinding tussen de diensten en toepassingen van derden en de Website, de Webshop en/of de Webapplicatie, bvb. (plug-ins voor verbinding met) betaalapplicaties van banken.

 

III. Bijzonder deel: SEO-Dienstverlening

 1. Werkwijze

 

 • Digital Climax start de uitvoering van de Overeenkomst m;b.t. SEO-Dienstverlening met o.m. een (technische) analyse van de Website van de Klant, als onderdeel van de set-up van de SEO zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 • De prestaties in het kader van SEO-Dienstverlening zijn beperkt tot de prestaties zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 • Indien Digital Climax in het kader van de SEO-Dienstverlening wijzigingen moet uitvoeren aan de Website van de Klant dan beperken deze werkzaamheden zich tot wijzigingen aan de bestaande Website van de Klant. Webdesign van een volledig nieuwe Website behoort niet tot het voorwerp van de SEO-Dienstverlening. Indien de bouw van een nieuwe Website nodig blijkt in het kader van de SEO-Dienstverlening, dan zullen Partijen daartoe een bijkomende overeenkomst sluiten en is de Klant daarvoor een afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan Digital Climax .

 

 

 1. Facturatie en betaling

 

 • In het kader van een Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening heeft Digital Climax recht op (i) een eenmalige set-upvergoeding en op (ii) maandelijkse vergoedingen. Het voorwerp en de omvang daarvan zijn bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 • De set-upvergoeding in het kader van een Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening is betaalbaar uiterlijk bij de aanvang van de uitvoering van de SEO-Dienstverlening, tegen ontvangst van de betreffende factuur.

 

 • De maandelijkse vergoedingen in het kader van een Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening zijn maandelijks vooruit betaalbaar uiterlijk op de eerste Werkdag van de maand waarop de betreffende vergoeding betrekking heeft, tegen ontvangst van de betreffende factuur.

 

 • Aanvullende prestaties die niet zijn voorzien in de Bijzondere Voorwaarden m.b.t. de SEO-Dienstverlening zullen afzonderlijk worden aangerekend aan de Klant volgens de alsdan geldende tarieven van Digital Climax .

 

 

 1. Duurtijd en beëindiging

 

 • De Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde duurtijd. Tijdens de eerste 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst kan de Overeenkomst echter niet worden opgezegd, onverminderd Artikels I.5.3 t/m I.5.7 en Artikels II.3.2 en II.3.3. Tegen het verstrijken van voormelde termijn van 6 maanden na de datum van inwerkingtreding en na voormelde termijn van 6 maanden na de datum van inwerkingtreding, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening op elk ogenblik per aangetekend schrijven op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg is gegeven.

 

 • Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening beëindigt in strijd met het voorgaande lid, heeft Digital Climax recht op een verbrekingsvergoeding. Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening beëindigt tijdens de initiële duurtijd van 6 maanden met einddatum voor het einde van voormelde termijn van 6 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van de alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor SEO-Dienstverlening die de Klant verschuldigd is voor de betreffende initiële duurtijd van 6 maanden. De verbrekingsvergoeding kan nooit lager zijn dan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor SEO-Dienstverlening. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt na de initiële termijn van 6 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor SEO-Dienstverlening die de Klant verschuldigd is voor de betreffende maand. In beide gevallen heeft Digital Climax recht op de normale vergoeding voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten en op de set-upvergoeding zoals bepaald in Artikel III.2.1.

 

 • In het kader van SEO-Dienstverlening heeft Digital Climax het recht om de Overeenkomst na uitvoering van de analyse tussentijds te beëindigen, bvb. wanneer Digital Climax na analyse van de Website van de Klant vaststelt dat SEO voor de betreffende Website niet mogelijk is als gevolg van de structuur en/of de technische instellingen en/of opbouw van de Website en/of indien er te weinig zoekvolume bestaat m.b.t. een bepaald zoekwoord. In voorkomend geval heeft de Klant geen recht op terugbetaling van de facturatie van Digital Climax aan de Klant voor de set-up van de SEO zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • De verbintenissen van Digital Climax in het kader van de Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening zijn inspanningsverbintenissen. Digital Climax zal zich inspannen om de Klant te verhogen in het kader van zoekresultaten van zoekmotoren. De Klant erkent en aanvaardt dat de resultaten van SEO-Dienstverlening afhankelijk zijn van externe factoren waarop Digital Climax geen vat heeft, bvb. technische maatregelen en investeringen van derden in het kader van hun eigen SEO.

 

 • Digital Climax garandeert geen specifiek resultaat in het kader van de SEO-Dienstverlening.

 

 1. Bijzonder deel: Online Advertising en Content Marketing
 2. Facturatie en betaling

 

 • In het kader van een Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing heeft Digital Climax recht op (i) een eenmalige set-upvergoeding en op (ii) maandelijkse vergoedingen. Het voorwerp en de omvang daarvan zijn bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 • De set-upvergoeding in het kader van een Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing is betaalbaar uiterlijk bij de aanvang van de uitvoering van de Online Advertising en Content Marketing, tegen ontvangst van de betreffende factuur.

 

 • De maandelijkse vergoedingen in het kader van een Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing zijn maandelijks vooruit betaalbaar uiterlijk op de eerste Werkdag van de maand waarop de betreffende vergoeding betrekking heeft, tegen ontvangst van de betreffende factuur.

 

 • Aanvullende prestaties die niet zijn voorzien in de Bijzondere Voorwaarden m.b.t. de Online Advertising en Content Marketing zullen afzonderlijk worden aangerekend aan de Klant volgens de alsdan geldende tarieven van Digital Climax . De prijzen in de Bijzondere Voorwaarden m.b.t. de Online Advertising en Content Marketing zijn exclusief het advertentiebudget waarmee de platformen waarop zal worden geadverteerd worden betaald.

 

 

 1. Duurtijd en beëindiging

 

 • De Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing wordt aangegaan voor onbepaalde duurtijd. Tijdens de eerste 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst kan de Overeenkomst echter niet worden opgezegd, onverminderd Artikels I.5.3 t/m I.5.7 en Artikel IV.2.2. Tegen het verstrijken van voormelde termijn van 3 maanden na de datum van inwerkingtreding en na voormelde termijn van 3 maanden na de datum van inwerkingtreding, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing op elk ogenblik per aangetekend schrijven op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg is gegeven.

 

 • Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing beëindigt in strijd met het voorgaande lid, heeft Digital Climax recht op een verbrekingsvergoeding. Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. Online Advertising en Content Marketing beëindigt tijdens de initiële duurtijd van 3 maanden met einddatum voor het einde van voormelde termijn van 3 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van de alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor Online Advertising en Content Marketing die de Klant verschuldigd is voor de betreffende initiële duurtijd van 3 maanden. De verbrekingsvergoeding kan nooit lager zijn dan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor Online Advertising en Content Marketing. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt na de initiële termijn van 3 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor Online Advertising en Content Marketing die de Klant verschuldigd is voor de betreffende maand. In beide gevallen heeft Digital Climax recht op de normale vergoeding voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten en op de set-upvergoeding zoals bepaald in Artikel IV.1.1.

 

 1. Bijzonder deel: Hosting
 2. Onderaannemers

 

 • De Klant erkent en aanvaardt dat Digital Climax voor Hostingdiensten een beroep doet op externe Hostingproviders.

 

 • De Klant aanvaardt dat de bepalingen in de algemene voorwaarden van de externe Hostingprovider m.b.t. de duurtijd en de beëindiging van de betreffende Overeenkomst, m.b.t. de geldigheidsduur en de aanpassing van de prijzen van de betreffende Hostingprovider, m.b.t. de leverings-, betaal- en protesttermijnen zoals gesteld door de betreffende Hostingprovider, m.b.t. de gedragsregels en de zgn. “notice and takedown” bepalingen zoals gesteld door de betreffende Hostingprovider en de aansprakelijkheidsbeperkingen van de betreffende Hostingprovider toepasselijk en hem tegenstelbaar zijn. De betreffende algemene voorwaarden van de externe Hostingprovider op het ogenblik van de inwerkingtreding van de Overeenkomst worden als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden gevoegd. Indien de algemene voorwaarden van de externe Hostingprovider strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden en op voorwaarde dat de algemene voorwaarden van de externe Hostingprovider bij tegenstrijdigheid meer rechten toekennen aan de Hostingprovider dan de rechten van Digital Climax in deze Algemene Voorwaarden, dan hebben ze voorrang boven de voorliggende Algemene Voorwaarden. De voorliggende Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden van de betreffende externe dienstverlener.

 

 • Digital Climax heeft het recht om tijdens de duurtijd van de Overeenkomst voor de Hostingsdiensten samen te werken met een andere externe Hostingprovider dan de Hostingprovider op het ogenblik van inwerkingtreding van de Overeenkomst. In voorkomend geval zal Digital Climax de Klant daarvan schriftelijk, samen met de relevante algemene voorwaarden van de externe Hostingprovider, in kennis stellen 60 dagen voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de overdracht. Indien de Klant niet binnen 15 dagen na voormelde kennisgeving per e-mail via info@digital-climax.be bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden, zullen de relevante bepalingen van de gewijzigde algemene voorwaarden automatisch in werking treden en toepasselijk worden op de lopende Overeenkomsten. Indien de Klant binnen voormelde termijn wel bezwaar maakt per e-mail via info@digital-climax.be dan neemt de Overeenkomst m.b.t. Hosting na het verstrijken van een periode van 1 maand na kennisgeving van de Klant een einde. In voorkomend geval is de Klant ertoe gehouden zelf met een andere Hostingprovider te contracteren teneinde de continuïteit van de hosting van zijn website te verzekeren. Digital Climax zal in voorkomend geval de nodige bestanden en codes ter beschikking stellen van de Klant m.o.o. de overdracht van de Hosting en redelijke medewerking verschaffen voor de overdracht van de Hosting.

 

 1. Omvang

 

Aan de Hostingdiensten is een in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde hoeveelheid serverruimte voorbehouden. Wanneer de hoeveelheid gegevens die door de Klant op de betreffende server is opgeslagen de voor de Klant beschikbare hoeveelheid serverruimte overschrijdt, is de Klant ertoe gehouden extra serverruimte te huren. Indien de Klant zulks weigert, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle daaraan verbonden nodige gevolgen en doet hij afstand van alle rechten, vorderingen en aanspraken terzake lastens Digital Climax .

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Digital Climax draagt geen verantwoordelijkheid m.b.t. de gegevens en bestanden die de Klant via de Hostingdiensten opslaat.

 

 • Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de gegevens en bestanden die de Klant via de Hostingdiensten opslaat. De Klant garandeert dat hij over alle rechten en toelatingen terzake beschikt. Het is de Klant niet toegestaan de via Digital Climax gehoste applicaties (bvb. Websites) te gebruiken voor de opslag en/of de verspreiding van (i) onwettige, intimiderende, lasterlijke, beledigende, discriminerende en/of kwetsende gegevens en bestanden, en/of van (ii) gegevens en bestanden die de rechten van derden schenden, bvb. door schending van Intellectuele Eigendomsrechten.

 

 • De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de door hem gehoste gegevens en bestanden en stemt ermee in om Digital Climax integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle rechten, vorderingen en aanspraken die terzake lastens Digital Climax zouden worden gesteld.

 

 • Digital Climax is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan, storingen in of beschikbaarheid van de Website, de Webshop en/of de Webapplicatie dia via Digital Climax wordt gehost, te wijten aan netwerk- en/of communicatieproblemen.

 

 1. Bijzonder deel: onderhoud
 2. Voorwerp

 

 • De Klant heeft de mogelijkheid om in aanvulling op Webdesign en het design van een Webshop en Webapplicatie een Onderhoudsovereenkomst af te sluiten met Digital Climax m.b.t. voormelde Website, Webshop q. Webapplicatie.

 

 • De Onderhoudsdiensten van Digital Climax hebben uitsluitend betrekking op:

 

 1. preventief onderhoud door uitsluitend:

 

 1. periodieke controle op de werking van de betreffende Website, Webshop c.q. Webapplicatie;

 

 1. een maandelijkse Update, of sneller indien zulks nodig zou zijn, van de betreffende Website, Webshop c.q. Webapplicatie m.o.o. de goede werking ervan.

 

 1. curatief onderhoud door uitsluitend:

 

 1. Updates van de betreffende Website, Webshop c.q. Webapplicatie teneinde de goede werking ervan te herstellen;

 

 1. technische aanpassingen van de Website, Webshop c.q. Webapplicatie teneinde de goede werking ervan te herstellen.

 

 • Bij problemen met de Website, Webshop q. Webapplicatie kan de Klant tijdens Werkdagen contact opnemen met Digital Climax . Digital Climax biedt geen onderhoudsdiensten buiten Werkdagen aan. Indien Digital Climax vaststelt dat de problemen veroorzaakt worden door een gebrek in de Website, Webshop c.q. Webapplicatie, vallen de Diensten van curatief onderhoud onder het voorwerp van de Onderhoudsovereenkomst met de Klant. Indien Digital Climax vaststelt dat de problemen niet veroorzaakt worden door een gebrek in de Website, Webshop c.q. Webapplicatie, is Digital Climax gerechtigd haar werkzaamheden aan te rekenen aan de Klant aan haar alsdan geldende tarieven.

 

 • Digital Climax garandeert geen specifiek resultaat. De Onderhoudsovereenkomst vormt geen SLA.

 

 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het mogelijk dat de Website, Webshop q. Webapplicatie onbeschikbaar is of dat er een verminderde functionaliteit is van de Website, Webshop c.q. Webapplicatie. De Klant doet afstand van alle rechten, vorderingen en aanspraken terzake lastens Digital Climax .

 

 • Voor zover als mogelijk zal Digital Climax de Klant voorafgaandelijk verwittigen van eventuele onderhoudswerkzaamheden die een invloed kunnen hebben op functionaliteit en/of de beschikbaarheid van de Website, Webshop q. Webapplicatie.

 

 

 1. Facturatie

De onderhoudsdiensten worden maandelijks vooraf aan de Klant gefactureerd.

 

 1. Duurtijd en beëindiging

 

 • De Overeenkomst m.b.t. onderhoud van de Website, Webapplicatie en/of Webshop wordt aangegaan voor onbepaalde duurtijd. Tijdens de eerste 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst kan de Overeenkomst echter niet worden opgezegd, onverminderd Artikels I.5.3 t/m I.5.7 en Artikel VI.3.2 Tegen het verstrijken van voormelde termijn van 12 maanden na de datum van inwerkingtreding en na voormelde termijn van 12 maanden na de datum van inwerkingtreding, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst m.b.t. SEO-Dienstverlening op elk ogenblik per aangetekend schrijven op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg is gegeven.

 

 • Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. onderhoud van de Website, Webapplicatie en/of Webshop beëindigt in strijd met het voorgaande lid, heeft Digital Climax recht op een verbrekingsvergoeding. Indien de Klant de Overeenkomst m.b.t. onderhoud van de Website, Webapplicatie en/of Webshop beëindigt tijdens de initiële duurtijd van 12 maanden met einddatum voor het einde van voormelde termijn van 12 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van de alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor onderhoud van de Website, Webapplicatie en/of Webshop die de Klant verschuldigd is voor de betreffende initiële duurtijd van 12 maanden. De verbrekingsvergoeding kan nooit lager zijn dan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor Online Advertising en Content Marketing. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt na de initiële termijn van 12 maanden, is de verbrekingsvergoeding gelijk aan 1 maand alsdan geldende overeengekomen vergoeding voor onderhoud van de Website, Webapplicatie en/of Webshop die de Klant verschuldigd is voor de betreffende maand. In beide gevallen heeft Digital Climax recht op de normale vergoeding voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten.